Bằng khen của Bộ NN&PTNT Việt Nam trao tặng ngày 22/02/2016

Bằng khen của Bộ NN&PTNT Việt Nam trao tặng ngày 22/02/2016

Bằng khen của Bộ NN&PTNT Việt Nam trao tặng ngày 22/02/2016

BNP